از این کلام تیز و برنده، آه و فغان

ای آدمی، بگریز ز انسان سرخ زبان

گویند زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد

لیک، سوختم از زبان نیشش در عیان