دختری از عالمی پرسید : 

من با مانتو و روسری یا شال حجاب خودم رو دارم چرا چادر سرم کنم؟؟؟ 

عالم گفت : دوست داری اون دنیا مورد شفاعت حضرت زهرا باشی؟ 

دختر گفت : بله 

عالم گفت : هر چه شباهت بیشتر... شفاعت بیشتر