خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی 
خیانت میتواند دروغ دوست داشتن باشد !
خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری 
خیانت میتواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد!

شکسپیر 


برگرفته شده از fakhteh.blog.ir