هیچگاه

کارهای کوچکی که برای دیگران انجام میدهید را

متوقف نکنید

گاهی

آن کارهای کوچک 

بزرگترین بخش قلب آنها را اشغال میکند...برگرفته شده از fakhteh.blog.ir